Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden De Hulpdokter

E-mail: info@dehulpdokter.nl
Website: www.dehulpdokter.nl

Definities

 1. De Hulpdokter: De Hulpdokter, gevestigd te Lingewaard onder KvK nr. 83802177.
 2. Opdrachtgever: degene met wie De Hulpdokter een overeenkomst is aangegaan.
 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen De Hulpdokter en de opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij De Hulpdokter met de toepassing daarvan schriftelijk heeft ingestemd.

 1. Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Algemene aanbiedingen en prijsopgaven van De Hulpdokter zijn vrijblijvend.

2.2 Prijsopgaven en opgegeven termijnen kunnen altijd worden herroepen indien De Hulpdokter vóór de opgaaf geen correcte inschatting heeft kunnen maken van de te verrichten werkzaamheden. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of mondelinge aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van De Hulpdokter of – als er geen offerte is uitgebracht – door schriftelijke bevestiging door De Hulpdokter van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht.

2.3 De Hulpdokter mag als haar opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan De Hulpdokter heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen op last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan De Hulpdokter zijn verstrekt.

2.4 Afspraken gemaakt en toezeggingen gedaan door vertegenwoordigers of personeel van De Hulpdokter binden De Hulpdokter pas nadat De Hulpdokter deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.

2.5 Indien De Hulpdokter er in redelijkheid aan twijfelt of de opdrachtgever in staat zal zijn diens betalingsverplichtingen na te komen, is De Hulpdokter gerechtigd, alvorens aan te vangen met uitvoering van de opdracht of uitvoering daarvan voort te zetten, van de opdrachtgever afdoende zekerheid te verlangen.

 1. Wijziging en beëindiging van de overeenkomst

3.1 Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is De Hulpdokter gerechtigd de leveringstermijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren. In het laatste geval is de opdrachtgever gehouden tot betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht en is het in lid 3 van dit artikel bepaalde van overeenkomstige toepassing.

3.2 Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt geannuleerd, is de opdrachtgever gehouden tot volledige betaling van het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht. Bovendien dient de opdrachtgever, indien van toepassing, een vergoeding te betalen, op basis van het uurtarief van De Hulpdokter, voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte. De Hulpdokter stelt het reeds vervaardigde werk desgewenst ter beschikking van de opdrachtgever. Voor de kwaliteit van het geleverde wordt in dat geval niet ingestaan.

3.3 Indien De Hulpdokter voor de uitvoering van de geannuleerde opdracht tijd heeft gereserveerd, kan De Hulpdokter de opdrachtgever een vergoeding van 50% van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht in rekening brengen.

 1. Uitvoering van opdrachten en geheimhouding

4.1 De Hulpdokter is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met de nodige deskundigheid uit te voeren, rekening houdend met het door de opdrachtgever gespecificeerde doel van de door De Hulpdokter te verrichten werkzaamheden.

4.2 De Hulpdokter zal de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie vertrouwelijk behandelen voor zover dit mogelijk is in verband met de uitvoering van de opdracht. De Hulpdokter verplicht haar medewerkers tot geheimhouding. De Hulpdokter is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhoudingsplicht door deze medewerkers indien De Hulpdokter aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.

4.3 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, heeft De Hulpdokter het recht een opdracht (mede) door derden te laten uitvoeren, onverminderd de verantwoordelijkheid van De Hulpdokter voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. De Hulpdokter zal bedoelde derden tot geheimhouding verplichten. De Hulpdokter is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhoudingsplicht door deze derden indien De Hulpdokter aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.

4.4 De opdrachtgever is gehouden om op verzoek, indien mogelijk, een inhoudelijke toelichting op de te leveren dienstverlening te geven en, indien aanwezig, relevante documentatie en terminologie ter beschikking van De Hulpdokter te stellen. Verzending van bedoelde informatie geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

4.5 Indien een (deel van de) opdracht wordt uitgevoerd door derden, is het de opdrachtgever niet toegestaan om deze derde partij direct te contacteren of anderszins opdrachten te gunnen, indien dit redelijkerwijs nadelig is voor De Hulpdokter. Deze voorwaarde geldt gedurende 24 maanden na beëindiging van de opdracht.  

 1. Privacy

5.1 De Hulpdokter werkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en verzamelt alleen de persoonsgegevens waarvoor zij een grondslag voor de verwerking heeft.

5.2 Voordat de opdrachtgever een opdracht verstrekt, verwerkt De Hulpdokter alleen persoonsgegevens voor zover dat nodig is om een offerte uit te brengen.

5.3 Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de opdracht in een van de volgende risicocategorieën te classificeren: 1) hoog risico, 2) gemiddeld risico of 3) normaal risico. De kosten van de opdracht zijn mede afhankelijk van de keuzes die de opdrachtgever vooraf maakt, zoals categorie-indeling, het verzoek om de persoonsgegevens te anonimiseren of te pseudonimiseren, afwijkende bewaartermijnen en teruggave of vernietiging van persoonsgegevens.

5.4 De Hulpdokter zorgt ervoor dat haar medewerkers op de hoogte zijn en blijven van haar AVG-compliant werkwijze.

5.5 De Hulpdokter neemt de passende technische maatregelen en houdt deze up-to-date om persoonsgegevens adequaat te beveiligen.

5.6 De Hulpdokter controleert ingeschakelde derden op AVG-compliance en zorgt zo nodig voor extra waarborgen om de veiligheid van persoonsgegevens te bewerkstelligen.

5.7 De Hulpdokter deelt persoonsgegevens niet met buitenlandse partijen, tenzij zij daartoe wettelijk wordt verplicht of tenzij opdrachtgever toestemming verleent om een vertaalopdracht in het buitenland uit te voeren.

5.8 Opdrachtgever kan via het Formulier Rechten van Betrokkene zijn rechten onder de AVG uitoefenen. De Hulpdokter streeft ernaar elk verzoek binnen vier weken af te handelen.

5.9 Indien persoonsgegevens ondanks alle zorgvuldigheid van De Hulpdokter verloren gaan of door onbevoegden worden ingekeken (datalek), stelt De Hulpdokter opdrachtgever hiervan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen de afgesproken termijn, op de hoogte.

5.10 De Hulpdokter spant zich in om schade als gevolg van een datalek te minimaliseren en voor zover mogelijk ongedaan te maken.

5.11 Op verzoek zal De Hulpdokter de opdrachtgever bijstaan bij het melden van een datalek aan de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel aan de betrokkenen.

5.12 Een datalek ontslaat opdrachtgever niet van zijn verplichtingen uit de overeenkomst met De Hulpdokter, tenzij opdrachtgever kan aantonen of aannemelijk kan maken dat er sprake is van grove schuld of nalatigheid van De Hulpdokter.

5.13 De Hulpdokter bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden, tenzij opdrachtgever toestemming verleent voor een langere bewaartermijn of De Hulpdokter op grond van wettelijke bepalingen tot een langere bewaartermijn wordt verplicht.

 1. Leveringstermijn en tijdstip van levering

6.1 De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Zodra De Hulpdokter constateert of verwacht dat tijdige levering niet mogelijk is, is De Hulpdokter gehouden de opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis te stellen.

6.2 Bij toerekenbare overschrijding door De Hulpdokter van de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen leveringstermijn, is de opdrachtgever gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht. De Hulpdokter is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding. Deze ontbinding laat onverlet de gehoudenheid van de opdrachtgever tot betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht.

6.3 De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van verzending. Als tijdstip van verzending geldt het moment van terpostbezorging, afgifte aan de koerier of, bij elektronische verzending, het moment waarop het medium de verzending heeft voltooid.

6.4 In verband met de uitvoering van de overeenkomst door De Hulpdokter is de opdrachtgever gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige levering door De Hulpdokter mogelijk te maken.

6.5 De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de levering van de krachtens de overeenkomst met De Hulpdokter verrichte prestatie. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn indien hij de prestatie weigert in ontvangst te nemen, in welk geval het in artikel 7.5 bepaalde omtrent verzuim van overeenkomstige toepassing is.

 1. Honorarium en betaling

7.1 Het honorarium is in beginsel gebaseerd op een bij De Hulpdokter geldend woordtarief, uurtarief of maandbudget, tenzij anders overeengekomen. De Hulpdokter kan naast haar honorarium tevens de verschotten, verbonden aan de uitvoering van de opdracht, aan de opdrachtgever in rekening brengen. Voor iedere opdracht kan een minimumtarief in rekening worden gebracht.

7.2 De prijs die De Hulpdokter voor de te verrichten werkzaamheden heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.

7.3 De Hulpdokter is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer door de opdrachtgever extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden worden aangeleverd die De Hulpdokter tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan De Hulpdokter bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten. Bovenstaande opsomming is niet limitatief.

7.4 Alle bedragen worden vermeld exclusief btw.

7.5 Declaraties dienen uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum (of binnen de door De Hulpdokter schriftelijk opgegeven andere termijn), zonder enige korting, verrekening of opschorting netto te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente, vermeerderd met 2 procentpunten, verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.

7.6 Indien de opdrachtgever met tijdige betaling in gebreke blijft, is De Hulpdokter gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 1. Reclames en geschillen

8.1 De opdrachtgever dient klachten over de dienstverlening c.q. het geleverde zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk tien werkdagen na levering, schriftelijk aan De Hulpdokter kenbaar te maken. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

8.2 Indien de opdrachtgever de juistheid van bepaalde oplossingen in twijfel trekt en De Hulpdokter om commentaar vraagt en indien De Hulpdokter vervolgens aannemelijk kan maken dat de gegeven oplossingen niet onjuist zijn, is De Hulpdokter gerechtigd de in verband daarmee gewerkte extra uren en overige gemaakte kosten volledig aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

8.3 Indien de opdrachtgever na verloop van de in lid 7.1 genoemde termijn geen klachten heeft geuit, wordt hij geacht het geleverde volledig te hebben geaccepteerd en worden reclames uitsluitend in behandeling genomen indien De Hulpdokter zulks om haar moverende redenen wenselijk acht. Wijziging door De Hulpdokter van enig gedeelte van het geleverde, op verzoek van de opdrachtgever houdt niet in dat De Hulpdokter erkent dat een ondeugdelijke prestatie is geleverd.

8.4 Indien de klacht gegrond is, is De Hulpdokter gerechtigd het geleverde binnen redelijke tijd te verbeteren of te vervangen; indien De Hulpdokter redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering of vervanging kan voldoen, kan zij een reductie op de prijs verlenen.

 1. Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1 De Hulpdokter is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan De Hulpdokter toerekenbare tekortkoming. De Hulpdokter is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade, zoals indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst.

9.2 De aansprakelijkheid van De Hulpdokter is in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde, exclusief btw, van het reeds gefactureerde en/of geleverde gedeelte van de desbetreffende opdracht. Bij een maandelijks te factureren dienst gaat het om het laatst gefactureerde maandbedrag. De aansprakelijkheid van De Hulpdokter is bovendien in alle gevallen gelimiteerd tot het bedrag dat in voorkomend geval door haar verzekeraar wordt uitgekeerd.

9.3 Dubbelzinnigheid van een te vertalen of bewerken tekst ontheft De Hulpdokter van iedere aansprakelijkheid.

9.4 De beoordeling van de vraag of (het gebruik van) een door De Hulpdokter geleverde tekst, vertaling of bewerking daarvan bepaalde risico’s voor letselschade behelst, blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.

9.5 De Hulpdokter is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. De Hulpdokter is evenmin aansprakelijk voor kosten en/of schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en telecommunicatiemiddelen of ten gevolge van het transport of de verzending van informatie(dragers) of de aanwezigheid van computervirussen in door De Hulpdokter geleverde bestanden of informatiedragers.

9.6 De opdrachtgever vrijwaart De Hulpdokter tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde.

9.7 De opdrachtgever vrijwaart De Hulpdokter tevens tegen alle aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

 1. Ontbinding en overmacht

10.1 Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, indien de opdrachtgever failliet verklaard is of diens faillissement wordt aangevraagd, indien de opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend, indien ten aanzien van de opdrachtgever de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard of ingeval van liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, is De Hulpdokter, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. De Hulpdokter kan alsdan onmiddellijke voldoening van het haar toekomende vorderen.

10.2 Indien De Hulpdokter door omstandigheden die niet voor haar risico komen of die buiten haar macht liggen, niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft De Hulpdokter, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, het recht de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden (overmacht) gelden in ieder geval, doch niet uitsluitend: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, terroristische aanslagen, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, storingen in de dienstverlening van internetaanbieders en informatietechnologieaanbieders, nalatigheid van leveranciers of andere omstandigheden waarop De Hulpdokter geen invloed kan uitoefenen.

10.3 Indien De Hulpdokter ten gevolge van overmacht de verdere uitvoering van de overeenkomst moet staken, behoudt zij wel het recht op vergoeding van de tot dat tijdstip uitgevoerde werkzaamheden en de gemaakte kosten en betaalde verschotten.

 1. Auteursrecht

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, gaan de auteursrechten op door De Hulpdokter vervaardigde werken over op de opdrachtgever op het moment dat deze al zijn financiële en overige verplichtingen jegens De Hulpdokter met betrekking tot de betreffende opdracht volledig is nagekomen.

 1. Toepasselijk recht

12.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en De Hulpdokter is Nederlands recht van toepassing.

Modules

1. Ziekenhuis afdelingen
2. Bouwstenen
3. Inleiding Anatomie
4. Hart
5. Longen

Tussentijdse toets

6. Medisch Dossier
7. Bloedvaten
8. Spieren en botten
9. Interne Geneeskunde
10. Onderzoeken

Tussentijdse toets

11. Buik 1
12. Buik 2
13. Ingrepen
14. Hersenen en Zenuwen
15. Urinewegen

Tussentijdse toets

16. Bloed
17. Psychiatrie
18. Voortplanting
19. Zintuig en Huid
20. Medicatie

Examen

Voorbeeld DossierCheck

Voorbeeld GespreksPartner